Kurset er eit tilbod til deg som har eit familiemedlem, ein ven eller kjenning med demenssjukdom. Minnesvikt og endra veremåte er vanlege symptom ved demenssjukdommar. Gjennom førelesingar, plenums- og gruppesamtalar får du kunnskap om demenssjukdommar, og kva følgjer sjukdommen kan ha for personen med demens og for deg som pårørande. Du treff andre pårørande i same situasjon og fagpersonar med kompetanse på området.

 

Kursinnhald:

 • Sjukdomslære

 • Kommunikasjon med personar som har demens

 • Tilbod i kommunen i regi av offentlege og frivillige organisasjonar

 • Pårørandeforteljing

 • Rettigheitar til personar med demens og deira pårørande

 • Erfaringsutveksling

 

Praktisk informasjon om kurset:

Kurset går over 5 samlingar, og kvar samling varar ca. 2,5 time.
Samlingane inneheld dagens tema, matpause og samtale med utgangspunkt i dagens tema eller om demens generelt.


Kursprogram

Datoar

Tema

Innleiar

21.09.2022

 • Presentasjon av Hukommelsesteama
 • Program for samlingane.
 • Teieplikt
   
 • Brukarforteljing

 

Hukommelsesteama


 
 Pårørande

05.10.2022

 • Demens; symptom og adferdsendring
 • Fastlegane si rolle ved mistanke om demenssjukdom

Lege

19.10.2022

 • Kommunikasjon med personar med demenssjukdom

 

02.11.2022

 • Velferdsteknologi og hjelpemiddel
   
 • Informasjon om kva tenester dei ulike kommunane kan tilby

 

Hukommelsesteama

16.11.2022

 • Oppsummering og evaluering av kurset.

 

Deltakarar + Hukommelsesteama

 

Med førehald om endringar i programmet.

Påmelding innan 19.september til:

frisklivssentralen.sogn@sogndal.kommune.no
Tlf: 95893641


 

Gode nettsider:

Pårørande demens- aldring og helse

Pårørandesenteret

Ungepårørande (7-18år)

Omsorg for person med demens

Råd frå fagfolk- demenslinja

Generelt om rettigheitar til pårørande

Demensplan 2025- handlingsplan frå regjeringa